Vragen over inhoud DTT

Aan welke vakken kan mijn school deelnemen?

De DTT is er voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Op welke niveaus kan mijn school de DTT afnemen?

Scholen kunnen de DTT op vijf verschillende niveaus afnemen. Deze niveaus zijn vmbo beroepsgerichte leerweg, vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo gemengde/theoretische leerweg, havo en vwo. Leerlingen mogen de toets op een hoger startniveau maken. Dit kan als een docent denkt dat een leerling meer aankan. Deze keuze is aan de school.

Welke vaardigheden meet de DTT-Nederlands bij mijn leerlingen?

De DTT-Nederlands toetst de schrijfvaardigheid van leerlingen. De toets meet verschillende kenmerken van schrijfvaardigheid. Een volledig beeld van de inhoud van de DTT-Nederlands kunt u vinden in de toetswijzer DTT

Welke vaardigheden meet de DTT-Engels bij mijn leerlingen?

De DTT-Engels toetst de schrijfvaardigheid van leerlingen. De toets meet verschillende kenmerken van deze vaardigheden. Een volledig beeld van de inhoud van de DTT-Engels kunt u vinden in de toetswijzer DTT

Welke vaardigheden meet de DTT-wiskunde bij mijn leerlingen?

De DTT-wiskunde geeft een diagnose over vier (bij vmbo) of vijf (bij havo/vwo) inhoudelijke domeinen van wiskunde. Binnen die domeinen toetst de DTT de ontwikkeling van leerlingen in wiskundige structuren, processen en onderliggende verbanden. Een volledig beeld van de inhoud van de DTT-wiskunde kunt u vinden in de toetswijzer DTT.

Welke hulpmiddelen mogen mijn leerlingen gebruiken tijdens de DTT?

Facet bevat een loep en een knop met informatie over hulpmiddelen. Ook is er verklanking beschikbaar voor leerlingen met een visuele beperking of dyslexie. Daarnaast zijn er andere hulpmiddelen beschikbaar. Dit is afhankelijk van de opgave en de vaardigheid die de opgave meet.

Hoe ziet een DTT opgave eruit?

De DTT bestaat uit verschillende soorten opgaven: open en gesloten vragen, drag-and-drop opgaven, matrixvragen en markeervragen. Voorbeeldtoetsen geven u een overzicht van deze opgaven. Ook in de toetswijzer DTT vindt u een overzicht van alle opgaventypen.

Wat is het verband tussen een LVS en de DTT?

Het gebruik van de DTT en van een leerlingvolgsysteem (LVS) zijn nauw met elkaar verbonden. Het zijn allebei namelijk belangrijke aanvullende instrumenten om gepersonaliseerd leren tot stand te brengen. De leerlingobservaties en de beoordeling van de docent geven een beeld van de leerling. De DTT en toetsen uit een leerlingvolgsysteem vullen dit beeld aan. Daarmee kunnen de docent en de leerling het leerproces verder verbeteren. 

Wordt rekening gehouden met leerlingen met een beperking?

Nee, hier wordt geen rekening mee gehouden omdat de DTT nu in een pilotfase zit. Bij voortzetting zal hier net als bij andere toetsen wel aandacht voor komen. Voor meer informatie over specifieke ondersteuningsbehoeften kunt u contact opnemen met het CvTE via info@hetcvte.nl

Zeggen de uitkomsten van de DTT ook iets over de niveaus wiskunde A, B, C, of D?

De DTT Wiskunde geeft een diagnose van de sterke punten en verbeterpunten van leerlingen op het gebied van Wiskunde aan het eind van de onderbouw. Deze diagnose is bedoeld om leerlingen in staat te stellen om met hun docent gericht te werken aan het uitbouwen van hun sterke punten en het groeien in hun verbeterpunten, ongeacht kun keuzes ten aanzien van hun profiel en keuzeruimte in de bovenbouw. De uitslag van de DTT is dus niet bedoeld als advies over de keuze voor wiskunde A, B, C, of D.

Kan je de toets ook in de eerste klas al inzetten?

De vragen in de DTT zijn op niveau voor leerlingen halverwege het laatste jaar van de onderbouw in relatie tot de tussendoelen van SLO. Dat betekent, dat de toets niet geschikt is om op een ander moment af te nemen.

Is de DTT in 2017 klaar?

Aan het eind van de pilot in september 2017 is de DTT ontwikkeld voor Nederlands schrijfvaardigheid, Engels schrijfvaardigheid en wiskunde. Voor andere vakken en vaardigheden is op dat moment nog niet gestart met ontwikkelen. De minimale doorlooptijd voor de realisatie van een volledig ontwikkelde DTT voor een vak is vier jaar.

Worden de DTT domeinen van wiskunde ook bij rekenen gebruikt?

Dit is niet het geval. De DTT maakt gebruik van de domeinen van de tussendoelen, vier voor het vmbo en vijf voor havo en vwo:

• Domein Getallen (en variabelen)
• Domein Verhoudingen
• Domein Meten en meetkunde
• Domein Verbanden en formules
• Domein Informatieverwerking en onzekerheid (alleen havo en vwo)

Een nadere toelichting op deze domeinen kunt u vinden in de Toetswijzer 

Bij rekenen maakt men gebruik van de domeinen en niveau’s uit het referentiekader rekenen. Ieder niveau (fundamenteel 1F (po), 2F, 3F en de streefniveaus 1S, 2S, 3S) is inhoudelijk in vier domeinen ingedeeld:

• Getallen
• Verhoudingen
• Meten en meetkunde
• Verbanden

Een nadere toelichting op deze domeinen en niveaus kunt u vinden in het referentiekader rekenen.